Dotacje unijne

Projekt nr: POIR.03.04.00-30-0311/20-00 pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwa Wytwórczego Usługowo-Handlowego PLAST-ROL Spółka Jawna J.J. Kałuża, ul. Pocztowa 16, 64-18 Lotyń, gm. Okonek”

Nazwa Programu Operacyjnego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Numer i nazwa Działania w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy
Numer  Naboru POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20

Podstawowym celem, jaki osiągnięty został dzięki realizacji projektu, jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek pandemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielona została na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Całkowita wartość projektu: 309 937,71 PLN
Kwota kosztów kwalifikowanych: 309 937,71 PLN
Kwota dofinansowania: 309 937,71 PLN.

Projekt nr: RPWP.01.05.02-30-0041/15 pt. „Wykorzystanie wyników własnych prac B+R do wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych w produkcji osprzętu elektrotechnicznego przez Przedsiębiorstwo Wytwórcze Usługowo-Handlowe ”PLAST-ROL” Spółka jawna J.J. Kałuża z Lotynia”

Nazwa Programu Operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020
Numer i nazwa Priorytetu w ramach Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Numer i nazwa Działania w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Numer Poddziałania w ramach Działania Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

Podstawowym celem, jaki osiągnięty zostanie dzięki realizacji projektu, jest poprawa konkurencyjności P.W.U-H ”PLAST-ROL” Spółka jawna J.J. Kałuża w zakresie dostosowania jakości i rodzaju oferty do wymagań jej odbiorców. Dzięki wdrożeniu wyników prac B+R realizowanych samodzielnie możliwe było zaplanowanie zakresu rzeczowego projektu i koniecznych do zastosowania technologii produkcji. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca wprowadzi do oferty produkty nowe – przedłużacze bębnowe i przedłużacze jednogniazdowe. W odniesieniu do przedłużaczy bębnowych, Wnioskodawca posiada w ofercie produkty elektroosprzętu w takiej postaci, lecz wyłącznie jako pośrednik w ich sprzedaży: kupuje gotowe przedłużacze bębnowe od innego producenta, a następnie sprzedaje je, uzyskując przychody z marży. Dzięki realizacji projektu Wnioskodawca po raz pierwszy wprowadzi do swojej oferty przedłużacze bębnowe, które będzie produkował samodzielnie, pod własną marką. Tym samym, Wnioskodawca po raz pierwszy nabędzie techniczne, technologiczne i organizacyjne możliwości do produkcji tego produktu. Cechy produktu, który Wnioskodawca zamierza produkować w stosunku do przedłużacza bębnowego dotychczas oferowanego ulegną zmianie na znacząco lepsze. Wdrażane technologie pozwolą też udoskonalić dotychczasową ofertę firmy w zakresie produkcji przewodów przyłączeniowych o ulepszonych cechach w odniesieniu do aktualnie produkowanych przewodów odnośnego typu. Wzbudzenie zainteresowania klienta kompletną ofertą będzie łatwiejsze i umożliwi szybsze wprowadzenie oferowanych produktów do sprzedaży, zapewniając efekt synergii.

Całkowita wartość projektu: 2.933.181,00 PLN

Kwota kosztów kwalifikowanych: 2.384.700,00 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu środków europejskich: 834.645,00 PLN.