Regulamin Konkursu Świątecznego na Facebook

Regulamin Konkursu Świątecznego na Facebook 14 grudnia 2020

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na Facebook’u (zwanym dalej „Konkursem”) jest spółka PLAST-ROL sp. j., z siedzibą w Lotyniu, 64-918, ul. Pocztowa 16, NIP: 7671002076 (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
6. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
7. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na fanpage www.facebook.com/KELelectric/ (zwanej dalej “Fanpage”).
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje powołana Komisja Konkursowa.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
b) nie jest pracownikiem Plast-Rol sp.j.
c) nie jest członkiem rodziny pracownika Plast-Rol sp.j.

§ 3. NAGRODA

1. Główna nagroda w Konkursie: Bęben marki KEL – 25 m. o wartości poniżej 700 zł,
2. 20 latarek warsztatowych LW-1B.
3. 20 kubków KEL
4. 80 kalendarzy marki KEL
5. Zwycięzcami:
a) nagroda 1,2 i 3 w Konkursie będą uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: www.facebook.com/KELelectric/ zamieszczą odpowiedź na post konkursowy

Świąteczny Konkurs firmy Plastrol trwa! Do wygrania
– przedłużacz na bębnie marki KEL
– 20 latarek
– 20 kubków
– 80 kalendarzy
Aby dostać kalendarz wystarczy, że polubisz post i fanpage KEL.
By jednak wygrać absolutnie wypasiony przedłużacz bębnowy (główna nagroda), latarkę lub kubek, w komentarzu napisz: jak przedłużacz KEL może Tobie pomóc przed świętami?
Wygrywa najbardziej interesująca i oryginalna odpowiedź na pytanie konkursowe.
Na odpowiedzi czekamy do 17.12.2020 do godz. 9.00
regulamin: http://www.plastrol.pl/regulamin-konkursu-swiatecznego…/
Pamiętaj, Swoją odpowiedź umieść pod postem na fanpage KEL, koniecznie z dopiskiem ‼️ AKCEPTUJĘ REGULAMIN.

b) nagroda 4 – kalendarze – wygrywa pierwszych 80 osób, które polubią post konkursowy na profilu Facebook-owym: www.facebook.com/KELelectric

6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Komisja Konkursowa.
7. Organizator powiadomi zwycięzców o wygranej w wiadomości na messenger z fanpage KEL na serwisie Facebook w dniu 17.12.2020.
8. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres konkurs@plastrol.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
9. Za przekazanie nagród zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik Plast-Rol Sp.j.
10. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Plast – Rol sp.j.
11. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem odbioru nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

§ 6. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/KELelectric/
2. Konkurs trwa od dnia 14 grudnia 2020 r. od godz. 10:00 do dnia 17.12.2020 r. do godz. 9:00.

Poprzez udział w konkursie, nadesłanie zgłoszenia każdy uczestnik przenosi nieodpłatnie na Organizatora konkursu wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści będącej przedmiotem konkursu na wszystkich polach eksploatacyjnych bez ograniczeń co do czasu i terytorium. Uczestnik tym samym zgadza się również na wykorzystanie przesłanego materiału w celach prezentacji nadesłanych prac w podsumowaniu akcji, materiałach zewnętrznych firmy Plastrol. Uczestnik konkursu zgłaszający pracę poprzez fakt przystąpienia do konkursu wyraża zgodę na to, iż z dniem przekazania organizatorowi opinii udziela Organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji do wydawania i rozpowszechniania przygotowanego tekstu. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościć sobie prawa do nadesłanego przez niego materiału w formie zdjęcia. Zgłaszane do konkursu materiały w formie zdjęć nie mogą naruszać praw ani dóbr osobistych osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Nie mogą one zawierać treści: o charakterze erotycznym, rasistowskim, nie mogą propagować faszyzmu, narodowego socjalizmu czy komunizmu oraz treści powszechnie uważanych za obraźliwe i wulgarne. Nadesłane zdjęcie nie może w żaden sposób nawoływać do nienawiści, czynów niezgodnych z prawem lub obrażały uczucia innych osób, a w szczególności uczucia religijne. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucania prac i materiałów, które naruszają którykolwiek z powyższych warunków.
O przyznaniu nagród decyduje Organizator w drodze: analizy pod względem poprawności merytorycznej, złożoności oraz ciekawości wpisu.
Spośród nadesłanych prac Organizator wyłoni jednego zwycięzcę – nagroda główna – przedłużacz nawijany na bęben marki KEL – 25m (wartość nagrody poniżej 700 zł).
Następnych 20 ciekawych wpisów nagrodzimy latarką warsztatową LW-1B.
Kolejnych 20 kubkiem KEL.
N
astępnych 80 prac zostanie nagrodzonych kalendarzem firmy Plastrol.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2020 r. i obowiązuje do 30 grudnia 2020 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.facebook.com/KELelectric/
5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).